تصادف اتوبوس ها به خاطر لج بازی

لج‌بازی رانندگان شرکت واحد تبریز برای رسیدن به ایستگاه و بسته شدن خیابان در تبریز بر اثر این لجبازی و وقوع تصادف را مشاهده می‌کنید.
نظرات کاربران
کد امنیتی