خانه انجمن جیمی ها خلاق شوید
١٠٩
٤
لیلی

جیمی ها خلاق شوید

جیمی ها خلاق شوید

تاحالا شده بخوای یک انیمه یا کارتون بسازی؟ اون شخصیت چه ویژگی هایی داره ؟(ظاهر و باطن) به نظرت چقدر میتونه الگو مفید یا مفرحی باشه؟

٩٨/٠١/٢٣
نظرات کاربران
کد امنیتی
notareal
notareal
٩٨/٠٣/١٢
٠
٠
انیمه ای در راستای هفت خوانِ رستم و یا دوازده خوان هراکِلیس(هرکول) یونانی، دو راستین پهلوان(باطن) با پیکرهایی سترگ(ظاهر). در پایان گردآفرید بر هردو چیره آید(خوان ۸ رستم و سیزده هرکول). گردآفرید نشان دهد اگر هلن، زیباروی یونانی فسونگر، ریشه جنگ آخایی ها و یونانی ها، در استوره(اسطوره) ایلیاد «هومر»، با تارهای زرین مویش درهم تنیده، گردآفرید نشان شجاعت، جسارت، و آدم دوستی ست.// در پایان رستم و هرکول به یاری گردآفرید شتافته در پی آشیل گردند، تا هر چهار پهلوان، آدمیان گیتی از پلشتی، خشونت و نیرنگ، که همانا انگرمینو(اهریمن)ست رهایی بخشند.
notareal
notareal
٩٨/٠٣/١٣
٠
٠
«چشم به راهِ گادو{ت}»، نمایش نامه ی بزرگ ساموئل بِکِت زیربنای خوب دیگری ست برای یک انیمه. آدمیانی چون «دیدی»{ولادیمیر) و «گوگو»{اِستراگُن} در گفتمانی بی پایان با یک دیگر از خداوند، امید، سختی ها، ناکامی ها، پلشتی های بودن و زیستن، مرگ، سخن می رانند و آه می کشند - آنگاهی که چشم به راه گادو{ت} نشسته اند. گویی اگر «گادو» نگین خود در مومِ تفتان فرو نکرده بر پیشانی شان نکوبد، زندگانی مینوی(معنوی) از برای آن دو مغاکی(گودال / پرتگاه بی اتنها) بیش نیست. که، اینانند سرنوشت گرا(fatalist) که چشم به راه دیگرند، و خود هیچ می پندارند.// «گادو» همان امید، همان سختی، و همان های دیگرست، کآن دو در پی اش.// از سرآغاز «روده درازیِ) «دیدی» و «گوگو»، «گادو» با آنها بود، اگر که آن دو، سرنوشت گرا، بازبرگاه(نقطه تلاقی چند نقطه) همه ی پنداره ها(مفاهیم) که در پی آن چشم به راه «گادو» در کنار راه(سرنوشت) نشسته بودند، می دانستند؛ آوخ که «گادو» همان کامِش(اراده)ست کآن دو نداشتند.// سیمرغ خود در ما باشد، راهی چکاد(نوک، قله) قاف شدن دستاویزی(بهانه{ای}) از برای پشت گوش انداختن ست.// گرامی اندیشم در لابلای نویسه ام، دو اِلمان «ظاهر و باطن» چون کرمِ شب تاب در دل تاریکی، ارنَه درخشند، بل «سوسویی» کند.