چرا باید تنگه ابوقریب را ببینیم؟

چرا باید تنگه ابوقریب را ببینیم؟

٩٧/٠٥/٢٢
نبیند مدعی جز خویشتن را

نبیند مدعی جز خویشتن را

٩٧/٠٥/٢٣