قدرت نمایی شبکه‌‌های اجتماعی

قدرت نمایی شبکه‌‌های اجتماعی

٩٥/١٠/٠٩
نجات یک سگ ارزشش را داشت؟!

نجات یک سگ ارزشش را داشت؟!

٩٥/١٠/٠٨
تغییر سرنوشت به ضرب و زور عمل زیبایی!

تغییر سرنوشت به ضرب و زور عمل زیبایی!

٩٥/١٠/٠٤
از افشاگری شجاعی تا آزار جنسی کودکان در مدارس فوتبال

از افشاگری شجاعی تا آزار جنسی کودکان در مدارس فوتبال

٩٥/٠٩/٢٣
نمایش مایه‌داری با آب معدنی 60 هزار تومانی!

نمایش مایه‌داری با آب معدنی 60 هزار تومانی!

٩٥/٠٩/٢١
این چت‌ های خاک بر سری

این چت‌ های خاک بر سری

٩٥/٠٩/١٦
«دانش‌»جو ام آرزوست...

«دانش‌»جو ام آرزوست...

٩٥/٠٩/١٥
از کارتن خوابی تا مسجد نشینی!

از کارتن خوابی تا مسجد نشینی!

٩٥/٠٩/١٣
اسمت چیه؟ تربچه!

اسمت چیه؟ تربچه!

٩٥/٠٩/٠٩
شُوی به نام خشونت علیه زنان

شُوی به نام خشونت علیه زنان

٩٥/٠٩/٠٨
چالش مانکن يا مجسمه بازی!

چالش مانکن يا مجسمه بازی!

٩٥/٠٩/٠١
لطفا سیفون بی ادبی در رسانه را بکشید

لطفا سیفون بی ادبی در رسانه را بکشید

٩٥/٠٨/٢٣
احمقانه و مرگبارترین سلفی های دنیا

احمقانه و مرگبارترین سلفی های دنیا

٩٥/٠٨/٠٤
کتک استاد به ز مهر پدر!

کتک استاد به ز مهر پدر!

٩٥/٠٧/٢٩
فالوکننده فیک یا فالو‌‌‌‌شونده فیک، مساله این است

فالوکننده فیک یا فالو‌‌‌‌شونده فیک، مساله این است

٩٥/٠٦/١٩