چرا مشهد؟ چرا این همه لغو؟!

چرا مشهد؟ چرا این همه لغو؟!

٩٥/٠٩/٠٢
مفت باشه؛ گلوله باشه!

مفت باشه؛ گلوله باشه!

٩٥/٠٦/٢١