همه نگهبانانِ یک رای
گفت‌وگوی جیم با كسانی كه سال 88 ، با سلايق مختلف سياسی، وسط معركه انتخابات بودند..

همه نگهبانانِ یک رای

نویسنده : فاطمه محمد پور

وقتي براي راي دادن به يکي از شعبههاي اخذ راي ميرويد، با يك عده آدم با قيافههاي بسيار جدي رو به رو ميشويد، كه تا چشمشان به جمالتان روشن ميشود، چهار چشمي همه حركات و رفتارتان را زير نظر ميگيرند. راستش اگر اولين تجربه راي دادن شما باشد حتي ممکن است كمي دچار استرس شويد، شايد حتي كمي هم به تريش قبايتان بر بخورد، آخر همچنين جدي و دقيق، اصلتان را با اصل شناسنامه تطبيق ميدهند كه آدم احساس ميكند همين الآن است كه با اشاره يكي از همين قيافه جديها، بگيرند و ببرندتان به جرم يك جرمي! اما اصل ماجرا اين است كه نه شما را قرار است با اشاره كسي جايي ببرند و نه آن يك عده، آدمهاي عجيب و غريب و ترسناكي هستند. آنها آدمهايي هستند از بين خودمان كه تا روز قبل از انتخابات، دور و برمان بودهاند، از دانشجو و طلبه گرفته، تا حتي كارمند و كاسب محل. روز انتخابات كه ميشود، گروهي از همين دور و بريهاي خودمان، ميشوند اجرا كننده كار و تند تند مشخصات افراد را کنترل ميكنند و برگه راي را ميدهند دست ملت، گروهي هم وظيفهشان ميشود نظارت بر اين گروه ديگر، تعدادي هم هستند كه ميشوند نماينده نامزدها و هواي حق و حقوق نامزدشان را دارند...
حالا ما رفتهايم سراغ چند نفر از همين آدمهايي که در انتخابات سال 88 پاي صندوقهاي راي بودهاند، همانهايي كه با مطرح شدن ادعاي تقلب در آن سال، به عنوان كساني كه در متن رايگيري و شمارش انتخابات بودند، حتما حرفهايشان شنيدني خواهد بود:

شایعهای برای بیاعتباری صندوقهای سیار
 خانم م. ح.
 30ساله
 خانهدار
 عوامل اجرايي صندوق سيار در انتخابات 88
 او در آن انتخابات به محمود احمدىنژاد راي داده است.
 خانهدار است و ساكن خيابان آزادي، حدودا از سال 80 پايش به صندوقهاي انتخاباتي باز شده است و از آن سال در همه انتخاباتها، چه رياست جمهوري، چه خبرگان و چه مجلس شوراي اسلامي، به عنوان كادر اجرايي، حضور فعال داشته است. ميگويد انتخابات سال 88 برايش از پركارترين انتخاباتها بوده و در همان انتخابات، يك ضدحال بزرگ هم خورده است...
خانم ح. از وظايفش در صندوق سيار ميگويد: «ما يك گروه حدودا 7 نفره بوديم كه وظيفهمان گرفتن راي از كساني بود كه توانايي آمدن به حوزههاي انتخاباتي را نداشتند، مثلا به بيمارستانها، خانههاي سالمندان و مراكز نظامي اعزام ميشديم. گاهي اوقات هم براي كمك به حوزههايي ميرفتيم كه جمعيت در آنجا زياد شده بود.» يكي از بهترين خاطرات انتخاباتياش در آن سال، حضور و مشاركت مردم از قشرهاي مختلف بوده است و حالگيرترين اتفاق هم، شايعهاي بوده كه دامنشان را گرفته است، او ميگويد: «آن سال بعد از اينكه زمان انتخابات تمديد شد، حدود ساعت 10 شب، براي كمك به يكي از مساجدي رفتيم كه حسابي شلوغ شده بود، داشتيم كارمان را ميكرديم كه يك نفر از وسط صفي كه مردم درست كرده بودند، شروع كرد به تهمت زدن و شايعه، كه به اين صندوقهاي سيار اعتماد نكنيد، اينها رايها را دستكاري ميكنند و با همين شايعه، عدهاي از دورمان پراكنده شدند و هجوم به سمت صندوق مسجد بيشتر شد!» او ادعاي تقلب در انتخابات سال 88 را توهم ميداند و ميگويد با حضور اين همه نظارت و چشمان محسوس و نا محسوس چنين چيزي ادعايي واقعا بعيد بود.

نماینده بدون کارت ملی
آقاي ر. خ.
 22 ساله
 دانشجو
 نماينده آقاي كروبي در يكي از شعبههاي انتخاباتي سال 88
 4 سال پيش 18ساله بوده است! يعني يك راي اولي! روز انتخابات هم آنقدر هول ميشود كه شناسنامه و كارت ملياش را فراموش ميكند با خودش ببرد به محل اخذ راي! تازه وسط آن گير و دار، دغدغه كنكور هم داشته...
ر. خ. دانشجوي سال سوم علوم سياسي است و ساكن بولوار پيروزي، ميگويد درست 3 سال است كه ديگر هيچگونه فعاليت سياسي ندارد. آن سال عضو سازمان جوانان حزب آقاي كروبي بوده است. شب انتخابات كه ميشود، محاسبات ستاد، درست از آب در نميآيد و ميبينند كه نيرو كم دارند و او، روز انتخابات، به عنوان نماينده آقاي كروبي، بدون هيچگونه آموزش و توجيه، راهي حوزه انتخاباتي ميشود. ميگويد: «صبح كه رفتم نگذاشتند وارد شعبه شوم، چون مداركم را فراموش كرده بودم، مجبور شدم برگردم و با مدارك بيايم، تازه تا پايان رايگيري هم نماندم چون استرس كنكورم را داشتم!» ميگويد با وجود اينكه مطمئن بوده كروبي راي نميآورد اما دليل راي دادنش به او گروه اقتصادي قوي همراه وي بوده است. او معتقد است كه اصلا تقلبي  در كار نبوده است، ضمن اين که مناظرهها در راي آوردن ساير نامزدها خيلي تاثيرگذار بود.

تبلیغات پای صندوق رای
 آقاي ر. گ.
  24ساله
 مهندس
 مسئول ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي در مناطق 9، 10 و 11 مشهد و هسته مركزي تبليغات شاخه جوان هواداران اين نامزد انتخاباتي در سال 88
 فعاليت سياسياش به سال 88 محدود نميشود، دورههاي قبلتر هم به خاطر علاقهاش به سياست، فعاليتهايي داشته است اما چون سناش كم بوده، مسئوليت هماهنگي و انتظامات ستادهاي انتخاباتي را به او ميدادند...
ر. گ. مدرك كارشناسي شهرسازي دارد، مهندس طراحي ساختمان و دكوراسيون داخلي است وساكن منطقه آزادشهر. دليل سردرآوردنش از ستادهاي انتخاباتي را هم، پدرش و فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي كه او داشته، ميداند. بهترين خاطره انتخاباتي سال 88  را مربوط به دو شب قبل از انتخابات ميداند و ميگويد: «همراه دوستان و بچههاي ستاد، راه افتاديم توي خيابانها، پرچمها و تراكتهاي تبليغاتي را برداشتيم و حسابي تبليغات كرديم...»

دروغ بزرگ
 آقاي ع. ر.
 28 ساله
 فرهنگي
يكي از مسئولان اجرايي انتخابات در يكي از شعب انتخاباتي سال 88
 او در انتخابات رياست جمهوري سال 88 به مير حسين موسوي راي داده است.
 وقتي سال دوم دانشگاه بوده، به قول خودش براي اولين بار پاي صندوق بودن را تجربه ميكند و تا حالا 4-3 باري ميشود كه روز انتخابات را در شعب انتخاباتي به عنوان كادر اجرايي گذرانده است...
ع. ر. كه مدرك كارشناسي روانشناسي دارد، درباره وظايف سيستم و كادر اجرايي در پاي صندوقهاي راي ميگويد: «مسئولان اجرايي بايد مداركي را كه يك فرد ارائه ميدهد بررسي كنند و با ظاهر آن فرد تطبيق دهند، سن طرف را چك كنند كه حتما به سن راي رسيده باشد، مشخصات فرد را در تهبرگ راي وارد كنند و كلا به روند راي دادن يك فرد كمك كنند» از او در مورد خاطره انتخاباتي مربوط به سال 88 پرسيدم كه گفت: «يادم ميآيد يك پيرزن به حوزه ما آمده بود و سواد نداشت، به يكي از اطرافيان گفته بود كه اسم نامزد مورد نظرش را روي برگه رايش بنويسد، بعد حداقل به 10 نفر برگه رايش را نشان داد تا مطمئن شود همان نامزدي را برايش نوشتهاند كه مورد نظرش بوده!» ع. ر. حالگيرترين اتفاق انتخاباتي سال 88 را اغتشاش و خرابكاريهاي بعد انتخابات ميداند و درباره ادعاي تقلب در انتخابات سال 88 ميگويد: «چون در آن سال تبليغات غربي و ماهوارهاي زياد شده بوده، راستش من هم حساستر شده بودم و همه حواسم را جمع اين موضوع كرده بودم، با اينكه نامزد مورد نظر من راي نياورد، به جرات ميگويم كه اين، يك ادعاي دروغ بود، چون ما كه تقلب و تخلفي نديديم...»

ما امانتداریم
 خانم ش. الف.
 46 ساله
 معاون فرهنگي حوزه علميه فاطمهالزهرا(س) توس
 ناظر شوراي نگهبان در دبيرستان كوثر انتخابات سال 88
 مدرك سطح دو حوزه را دارد و ساكن خيابان احمدآباد است، عاشق كار اجرايي است و حتي دقيقه 90 هم كه زمان انتخابات تمديد ميشود، برعكس خيليها، ناراحت نميشود و هيچوقت حالش گرفته نشده...
خانم الف. حدود 16 سال است كه به عنوان ناظر شوراي نگهبان در پاي صندوقهاي راي حاضر ميشود، چون سمت ناظر مسئول دارد، از زمان پلمب صندوقهاي خالي در شعب تا زمان تحويل صندوق به استانداري، همراه صندوق انتخابات است. او وظيفه ناظران شوراي نگهبان را در يك جمله خلاصه ميكند و ميگويد: «وظيفه ما حفظ آراي مردم است» خانم الف. توضيح ميدهد كه براي ناظران شوراي نگهبان، مهم نيست كه مردم دارند به چه كسي راي ميدهند يا مثلا چه كسي راي ميآورد، براي ناظران اين مهم است كه مردم در مسير راي دادن اذيت نشوند و از نظر رواني در آرامش باشند، بايد حواس ناظران باشد كه پاي صندوقها براي هيچكدام از نامزدهاي انتخاباتي تبليغ نشود، حالا فرقي نميكند كه آن نامزد چه كسي باشد، اگر تجمع جمعيت زياد شد، اين ناظران هستند كه به كادر اجرايي تذكر ميدهند تا سيستمشان را تغيير دهند و به كارشان سرعت بدهند و اجازه ندهند ملت اذيت شوند و كارشان طول بكشد، در زمان شمارش آرا بايد حواسشان باشد كه رايها درست خوانده و ثبت شوند و حق هيچ نامزدي از بين نرود، خلاصه اينكه امانتدار راي مردم باشند تا اعلام نتايج...

اندر حکایات صندوق نظارت
 آقاي ح. ص.
 35 ساله
 معلم
 ناظر شوراي نگهبان در انتخابات سال 88
 مدرك كارشناسي رياضي دارد و ساكن محله تقيآباد است، حدودا 10 سالي ميشود كه با شوراي نگهبان همكاري ميكند و تاكيد ميكند كه اين همكاري مختص زمان انتخابات نيست و شوراي نگهبان در طول سال، طي چند جلسه با ناظران خود ارتباط دارد...
آقاي ص. بهترين اتفاق انتخاباتي سال 88 را حضور و مشاركت بالاي مردم در انتخابات ميداند و حالگيرترين اتفاق انتخاباتي آن سال را هم مربوط به بدشانسي خودش ميداند، وقتي كه شمارش آرا تمام ميشود و در راه برگشت به خانه، آن هم آخر شب، خودرواش وسط راه خراب ميشود و جوش ميآورد!! او ادعاي تقلب در سال 88 را حرفي كاملا غير كارشناسانه و خندهدار ميداند و ميگويد: «كسي كه اين حرف را ميزند، معلوم است كه هيچوقت پاي صندوقهاي راي نبوده است، تا اين همه تدبير در نظر گرفته شده براي حفاظت از آرا را ببيند». او ميگويد كه پاي صندوق انتخابات در هر حوزه، از همه صنفها، جناحها و سلايق سياسي حضور دارند، تازه در هر انتخابات، چينش عوامل اجرايي و ناظران شوراي نگهبان متفاوت است، عوامل اجرايي از يكجا انتخاب و اعزام ميشوند و ناظران از جايي ديگر. آدمهايي كه صبح روز انتخابات، در شعبه اخذ راي حاضر ميشوند- حالا فرقي نميكند كه چه مسئوليتي داشته باشند- معمولا يکديگر را نميشناسند، آنوقت چطور ممكن است كه آن همه آدم، با هم ساخت و پاخت كنند و در آراي مردم دست ببرند! او ميگويد كه تا به حال و طي اين سالها كه تجربه نظارت داشته است، خوشبختانه چنين چيزي اتفاق نيفتاده است...
پرسيديم كه اگر كسي عرق ملياش زده باشد بالا و بخواهد مزه حفاظت از راي ملت را بچشد، شرايطش چيست و بايد چه كند، كه پاسخ شنيديم: «حداقل تحصيلات بايد  كارشناسي باشد، بعد برود دفتر نظارت شوراي نگهبان و درخواست بدهد، وقتي با درخواستش موافقت شد، وارد مصاحبه ميشود و اگر معتمد بودن و صلاحيتش تائيد شد، به جمع ناظران ميپيوندد.»

نظرات کاربران
کد امنیتی
negin_z_sh
negin_z_sh
٩٢/٠٣/١٧
٠
٠
چ جالب
پربازدیدتریـــن ها
فتوچاپ

فتوچاپ 536

٩٧/٠٣/٠٣
داستان انتخاب سفرها و ایرانگردی‌های جواد قارایی، مستندساز

بیایید همه ایرانگرد باشیم!

٩٧/٠٣/٠٣
تلگجیم

تلگجیم 536

٩٧/٠٣/٠٣
جانونی

ضرورت ایجاد رشته خرمالوژی و پختن زولبیای خانگی

٩٧/٠٣/٠٣
چهره هفته

کارلوس کی روش

٩٧/٠٣/٠٣
ساختنیجات

انگیزه مطالعه زیر یک نور نرم و یواش!

٩٧/٠٣/٠٣
درباره فصل سوم «شهرزاد» که با پیچش داستانی در اپیزود چهاردهم، انتظار برای دو قسمت پایانی هیجان انگیزش را

فرضیه هایی برای پایان شهرزاد

٩٧/٠٣/٠٣
یادداشت

علیه نون دونی‌ها

٩٧/٠٣/٠٣
درباره لیگ ملت‌‎های والیبال و بازی‌های تیم ملی کشورمان در این رویدادها

باز هم لیگ جهانی

٩٧/٠٣/٠٣
پایان نامه

پیامکی از دیار فانی!

٩٧/٠٣/٠٣
به بهانه رمضان کریم، درباره نان نوشتیم و فرهنگی که این خوردنی محترم با خودش به مردم کشورمان سنجاق کرده اس

خدا نان داد

٩٧/٠٣/٠٣
جارچی

جارچی 536

٩٧/٠٣/٠٣
تا جام جهانی

پر حاشیه مانند فهرست بازیکنان حاضر در روسیه

٩٧/٠٣/٠٣
به بهانه ساخت سری جدید و قدرتمند انیمیشن کاپیتان سوباسا، محبوب‌ترین شماره 10 دنیای فوتبال

بازگشت فوتبالیست ها

٩٧/٠٣/٠٣
یادداشت

عصبانی کننده!

٩٧/٠٣/٠٣
شگرد

قابلیت‌های جدید استوری اینستاگرام

٩٧/٠٣/٠٣
حکایت هفته

اندر احوالات مریدان و رفع فیلتر

٩٧/٠٣/٠٣
گفت‌و‌گوی جیم با فرهاد سال افزون، پاسور تیم ملی والیبال

می رویم و نهایت زورمان را می زنیم

٩٧/٠٣/٠٣
توییتری ها

اعزام تیم ملی به جام جهانی

٩٧/٠٣/٠٣
دات کام

«اینپین» اپلیکیشنی خلاقانه و کاربردی برای انتخاب ملک

٩٧/٠٣/٠٣