یک معیار دقیق برای شناسایی مسئولان بی‌خیر

یک معیار دقیق برای شناسایی مسئولان بی‌خیر

نویسنده : h_rastegar

ﺍﻱ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﺍ! ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻢ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻣﻲ‌ﺗﺮﺳﺎﻧﻢ، ﺯﻳﺮﺍ آن‌ها ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺧﻄﺎﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎﺭﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ رنگ‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﻤﻴﻨﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ‌ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ.

قلب‌های‌شان ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎﻥ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ‌ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ‌ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌‌ﻛﻨﻨﺪ، وصف‌شان ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﻛﺮﺩﺍﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻲ‌ﺩﺭﻣﺎﻥ. ﺑﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺴﺪ ﻣﻲ‌ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻼ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ‌ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺍﻫﻲ ﻛﺸﺘﻪ‌ﺍﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻟﻲ ﺭﺍﻫﻲ، ﻭ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﻭﻫﻲ ﺍﺷﻜﻬﺎ ﻣﻲ‌ﺭﻳﺰﻧﺪ، ﻣﺪﺡ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺽ ﻣﻲ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻣﻲ‌ﻛﺸﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺭﻱ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻣﻲ‌ﻭﺭﺯﻧﺪ. ﺁﻧ‌ﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﺣﻘﻲ ﺑﺎﻃﻠﻲ، ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺷﺒﻬﻪ‌ﺍﻱ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺯﻧﺪﻩ‌ﺍﻱ ﻗﺎﺗﻠﻲ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﺭﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺒﻲ ﭼﺮﺍﻏﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻳﺎﺱ ﻣﻲ‌ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻲ‌ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻲ‌ﺩﻫﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻲ‌ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ، ﺁﻧ‌ﻬﺎ ﻳﺎﻭﺭﺍﻥ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﺁﻧﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ, ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺯﻳﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻧﻨﺪ)

از خطبه‌های امام علی علیه السلام

برچسب ها
نظرات کاربران
کد امنیتی
اکرم انتصاری
اکرم انتصاری
٩٥/٠٥/٠٥
١
٠
امیدوارم خدا بهمون این توان رو بده که همیشه رو به روی درهای سخت و بسته راهی پیدا کنیم که ظلم به دیگری توش نباشه ..
علیرضا
علیرضا
٩٥/٠٥/٠٦
١
٠
«قلب‌های‌شان ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎﻥ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ‌ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ‌ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌‌ﻛﻨﻨﺪ، وصف‌شان ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﻛﺮﺩﺍﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻲ‌ﺩﺭﻣﺎﻥ. ﺑﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺴﺪ ﻣﻲ‌ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻼ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ‌ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ.» چقدر تو جامعه ما جا باز کردن این گروه آدم ها ... | خیلی کار خوبی که از خطبه های نهج البلاغه برای ما به اشتراک گذاشتید. من خودم چندبار تاحالا خواستم این کار رو بکنم ولی خب سعادتش رو نداشت! ادامه بدید خیلی خوبه
پربازدیدتریـــن ها
عوضی شده بود

من او را کشتم

٩٧/٠٢/٢٣
از صدا و سیمای میلی تا بی تفاوتی زنان

من به این سکوت معترضم!

٩٧/٠٢/٢٥
شعری سروده خودم

تمام خانه‌ای که پریشان گشت

٩٧/٠٢/٢٥
لبخندش... چشمانش...

عشق پشت چراغ قرمز

٩٧/٠٢/٢٦
شعری سروده خودم

ای تو نگهبان من

٩٧/٠٢/٢٣
تمامی متن‌های زیر شایعه هستند و قطعا واقعی نیستند! (خیابانی_طور!)

شایعات الشایدات!

٩٧/٠٢/٢٦
هزار بار نوشتم

ردپای قلم

٩٧/٠٢/٢٤
اثر جدید مانی حقیقی

درباره فیلم خوک

٩٧/٠٢/٢٤
به نام...

آب در کوزه و ما تشنه لبان

٩٧/٠٢/٢٧
همیشه به آدم های احساسی می گویند

کمی منطقی باش

٩٧/٠٢/٢٣
خودمان هم به خودمان رحم نمی کنیم

غصه ای که قصه شده است

٩٧/٠٢/٢٦
این بزرگترین آرزویم بود

سرعت ثانیه های زندگی

٩٧/٠٢/٢٥
امنیت مانع پیشرفتتان نشود

ناحیه امن

٩٧/٠٢/٢٤
راهنمای دستیابی به فیلم های خوب

چطور فیلم خوب ببینیم؟

٩٧/٠٢/٢٧
این حجم ندانستن

خدایا تا کی؟

٩٧/٠٢/٢٣
اقیانوس آرام

سال هاست…

٩٧/٠٢/٢٦
گاهی دلتنگ می شوی

تنهایی آنقدرها هم بد نیست

٩٧/٠٢/٢٧
یاد تو را بسیار کنم

سه سخن رمضانه

٩٧/٠٢/٢٩
شعری سروده خودم

خورشید هشتم

٩٧/٠٢/٣٠
این بیماری لاعلاج

یخچال گردی چیست؟

٩٧/٠٢/٣٠