ﭼﺮﺍ تلویزیون ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ‌دﺍﺭ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؟!
کمی تلخ...

ﭼﺮﺍ تلویزیون ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ‌دﺍﺭ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؟!

نویسنده : M_IRANI

ﺩﯾﺸﺐ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ. ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ آن‌ها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ می‌گفت ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ‌آﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ می‌ریخت .

ﭘﺪﺭﻡ: ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ نمی‌کنید؟ ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ‌ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶ می‌کنید؟! ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ؛ ﻣﻦ ﺗﻮی ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ .

ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ: ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟! ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﻢ؟!

ﭘﺪﺭﻡ: ﭼﻪ می‌دانم؟! ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ. ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ، ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ می‌خورند .ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ «ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ» ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ‌ﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ. ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ نمی‌داند ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ !

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ این‌جا ﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ این‌که ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ. ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ می‌شود .

ﺁﻗﺎ؛ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ. ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمی‌شوند. می‌شود به جای ﺩﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ. ﻣﯿﻮﻩ‌ﻫﺎ ﻭ غذاهای‌شان ﺭﺍ ﻫﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟! ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ به جای ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺁﻥ زن‌ها می‌کشید. ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ می‌شود به همراه ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ قسمت‌هایی ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ. ﺻﺤﻨﻪ ﻏﺬﺍ خوردن‌شان ﺭﺍ ﻫﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟!

ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ. آن‌ها ﺍﺻﻼ نمی‌دانند ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ. ﻣﻤﻨﻮﻥ ...

ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ می‌کند ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﭘﯽ‌ﺩﺭ‌ﭘﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ می‌رسد. ﮐﻤﯽ ﮐﻪ می‌گذرد. ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ می‌شکند. ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﮑﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ …

ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﻡ ..

ﻭ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭﻡ .…

ﻭ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ؟!

ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ سوال‌های ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﺮﯾﻪ می‌کند؟! ﻭ ﭼﺮﺍ ﭘﺪﺭﻡ؟!

ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ..

ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ داریم؛ «ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩ‌ﻫﺎ»

 

برچسب ها
درباره نویسنده
نظرات کاربران
کد امنیتی
Farzane_v
Farzane_v
٩٣/٠٥/٢٢
١
٠
خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی تلخ و خیلی عالی نوشته بودید............................ممنون....................
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
لطف دارید... این موضوع حدود 2سال بود که واقعا برای من آزار دهنده بود
mina_h
mina_h
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
هعیییییی..زیبابود ممنون
Atefe_K
Atefe_K
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
:(((((((((((((منم راستش از بعضی ازون چیزای خوشمزشون میخام..ک خب تاحالا نخوردم..ولی دیگه در این حد نع..متاسفانه الآن یک چنین چیزایی رعایت نمیشه...من نمیدونم واقعا چی بگم..فقط متاسفم:(ممنون از مطلبتون:)
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
متاسفانه تنها ب نشون دادن سفره های رنگین ختم نمیشه. و تلویزیون روز ب روز در حال نشان دادن ماشین های آنچنانی و خونه های لوکس هستش.....تبلت رو هم که دیگه اگه تو دست مجری های تلویزیونی نبینیم جای تعجب داره
hach_zanboori
hach_zanboori
٩٣/٠٥/٢٢
١
٢
تبلت واسه راحت سازی کارهای مجری هاست. ما که مجری نیستیم بدون تبلت هم می تونیم زندگی کنیم. اما نان!... از دست های گرم تو کودکان توامان آغوش خویش... سخن ها می توانم گفت؛ غم نان اگر بگذارد... احمد شاملو
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
میخام 100سال کار مجری ها راحت نشه... کارشون به چه قیمتی آسون بشه؟؟ به قیمت شرمندگی یک پدر وقتی بچه اش ازش میپرسه بابا اینا چیه؟واسم میخری؟؟؟
ghazale
ghazale
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
:(( هیچی ندارم بگم
همتا
همتا
٩٣/٠٥/٢٢
١
٠
:((( واقعا این روزا تجملات و بریزو بپاش داره تو فیلما داد می زنه ... نکته ظریفی بود
وصال
وصال
٩٣/٠٥/٢٢
١
٠
یک انتقاد کاملا درست از یک سیستم به شدت غلط :(
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
ممنون از حضور و نظرتون
seyed_mohammad
seyed_mohammad
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
ههههیییی.....مرسی ازشما شالب بود :(
seyed_mohammad
seyed_mohammad
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
*جالب
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
لطف دارید... قابلی نداشت
دختر خاصــ
دختر خاصــ
٩٣/٠٥/٢٢
١
٠
.... متاسفم... نمیدونم کی این مشکلات به ظاه کوچیک حل میشن... سپاس
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
سپاس
z_zakhar
z_zakhar
٩٣/٠٥/٢٢
١
٠
یکم سخت گیری نکردین؟ این چیزا تو همه کشور ها هست. به نظرم بیاین راجع این صحبت کنیم که چرا با وجود این همه نیازمند تو کشور کلی پول به کشورهای دیگه کمک میشه که خرج این کنن که جایزه بانوی زیبای جهان رو کسب کنن.اونایی که اخبار رو میخونن متوجه منظورم شدن
hach_zanboori
hach_zanboori
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
اخبارو می خونم ولی نمیدونم در مورد چی صحبت می کنین!
رضا
رضا
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
بله اگه بخوایم معمولی نگاه کنیم سخت گیری شده ولی اگه قراره اسلام اصیل رعایت بشه همچین چیز هایی نباید باشه ولی کجاست اسلام اصیل نیست تو کشور ما
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
منم اخبارو میخونم... ولی متوجه منظورتون نشدم
Z_M
Z_M
٩٣/٠٥/٢٥
٠
٠
من گرفتم چی شد
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٦
٠
٠
میشه بیشتر توضیح بدید تا بنده هم متوجه بشم!
z_zakhar
z_zakhar
٩٣/٠٥/٢٦
٠
٠
من فقط شنیدم درست و غلطش با خودتون: یه کشوری هست که خیلی ازایران کمک میگیره حتی رهبرشونم گفته ما مدیون کمک های ایرانیم ولی همین کشور هرساله کلی ولخرجی میکنه تا مقام زیباترین بانوی جهان رو کسب کنه....من کلی گفتم اخه بیشترش سانسور میشد
mohammad_A
mohammad_A
٩٣/٠٥/٢٢
٠
١
خخخخخخخخخخخخخخخ کاملا موافقم!
ali_sh
ali_sh
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
هههععععيييي! بعضي ها بايد براي بعضي چيزا ها فقط افسوس بخورند! اينكه اون ها ي روز بتونند ي شكم سير بخورند اين يك خيال باطله! خيال باطل
بهمن بهمنی
بهمن بهمنی
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
:|
مرتضی ت خ
مرتضی ت خ
٩٣/٠٥/٢٢
١
١
اگه امام خمینی زنده بود این اتفاق ها نمی افتاد
m_moradian
m_moradian
٩٣/٠٥/٢٤
١
٠
:| الان راه حل ارائه دادی مثلا؟! ؛)
Em Ad
Em Ad
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
تـــــــــلــــخــــــــــــ -______- .
sh_anne
sh_anne
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
ممنون....عالی.......
neyosha
neyosha
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
خیلی تلخ ولی عالی بود.....تمدونم چی بگم خدایش:((
چراغعلی
چراغعلی
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
متاسفانه دوستان به مطالب جدی خیلی کم لطفی دارن مثلا خودم چندتا مطلب دارم که آمار بازدید طنزاش از همه بیشتره ولی از نظر خودم طنز واقعی باید جدی باشه مثل همین مطلبی که شما نوشتی؛ خیلی هم زیبا نوشتین ممنون.
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٢
٠
٠
البته شما لطف دارید. واقعا خیلی بده که مطالب جدی،جدی گرفته نمیشن!!
admincheh
admincheh
٩٣/٠٥/٢٣
٠
٠
تجمل و رواجش از آفتهای بزرگ تلویزیون هست ؛همه خونه هاشون بزرگ خوشگل !ممنون مطلب خوبی بود
Z_M
Z_M
٩٣/٠٥/٢٥
٠
٠
فوق العاده بود ممنون
r_jafarpour
r_jafarpour
٩٣/٠٥/٢٥
٠
٠
او..................واقعی بود یا نه؟؟؟؟؟؟ تلخ بود و البته تاثیر گذار ممنون//////////
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٦
٠
٠
فک نکنم واقعی باشه...عرضم به خدمتتون که متن نوشته ی من نیست فقط من این متن رو در جای دیگه ای خونده بودم و قصد داشتم که دیگر دوستانم هم در سایت این متن فوق العاده رو بتونن بخونن.
r_jafarpour
r_jafarpour
٩٣/٠٥/٢٦
٠
٠
باید منبع رو بنویسین.............اگر هم نمیدونین باید بنویسید:این مطلب از ذهن من نبوده و من فقط زحمت تایپ آن را بر عهده داشتم......کاربرا این جوری مینویسن ولی نظر من این بود برای اولین مطلب خوبه و تلاشتون قابل تقدیره.
M_IRANI
M_IRANI
٩٣/٠٥/٢٦
٠
٠
بله حق با شماست خب به هر حال اولین پستی بود که فرستادم و خالی از مشکل نبوده مثل همین عدم ذکر اینکه این مطلب از خودم نیست و این انتقاد شما هم کاملا بهش وارده
r_jafarpour
r_jafarpour
٩٣/٠٥/٢٧
٠
٠
ختم جلسه........:)
s_m
s_m
٩٣/١٠/٠٧
٠
٠
مطلب زیبایی بود. دست نویسنده اش درد نکنه
پربازدیدتریـــن ها
از صدا و سیمای میلی تا بی تفاوتی زنان

من به این سکوت معترضم!

٩٧/٠٢/٢٥
لبخندش... چشمانش...

عشق پشت چراغ قرمز

٩٧/٠٢/٢٦
شعری سروده خودم

تمام خانه‌ای که پریشان گشت

٩٧/٠٢/٢٥
تمامی متن‌های زیر شایعه هستند و قطعا واقعی نیستند! (خیابانی_طور!)

شایعات الشایدات!

٩٧/٠٢/٢٦
به نام...

آب در کوزه و ما تشنه لبان

٩٧/٠٢/٢٧
اثر جدید مانی حقیقی

درباره فیلم خوک

٩٧/٠٢/٢٤
هزار بار نوشتم

ردپای قلم

٩٧/٠٢/٢٤
راهنمای دستیابی به فیلم های خوب

چطور فیلم خوب ببینیم؟

٩٧/٠٢/٢٧
خودمان هم به خودمان رحم نمی کنیم

غصه ای که قصه شده است

٩٧/٠٢/٢٦
یاد تو را بسیار کنم

سه سخن رمضانه

٩٧/٠٢/٢٩
این بزرگترین آرزویم بود

سرعت ثانیه های زندگی

٩٧/٠٢/٢٥
شعری سروده خودم

انقلاب سفید

٩٧/٠٢/٣٠
امنیت مانع پیشرفتتان نشود

ناحیه امن

٩٧/٠٢/٢٤
اقیانوس آرام

سال هاست…

٩٧/٠٢/٢٦
گاهی دلتنگ می شوی

تنهایی آنقدرها هم بد نیست

٩٧/٠٢/٢٧
شعری سروده خودم

خورشید هشتم

٩٧/٠٢/٣٠
شعری سروده خودم

خیال بودنت

٩٧/٠٢/٣٠
این بیماری لاعلاج

یخچال گردی چیست؟

٩٧/٠٢/٣٠
انشای یک دانش آموز دبستانی درباره ازدواج

غلط کردی!

٩٧/٠٢/٣١
حکایت تلگرام و سروش

نامادری!

٩٧/٠٢/٣٠